Regulamin sklepu

 • Sprzedaż odbywa się wysyłkowo za pośrednictwem sieci Internet na terenie UE. Istnieje możliwość odbioru osobistego.
 • Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.odyniec.net.pl
 • Zamówienie musi zawierać poprawny adres oraz numer telefonu kontaktowego. Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  -- w momencie odnotowania płatności na koncie.
  - w przypadku płatności za zamówienie poprzez system płatności PayPal / PAY U w momencie autoryzacji transakcji.
 • Zamówienie trafia do realizacji w tym samym dniu, maksymalnie do 48 godzin*, jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub możliwy do zamówienia u dostawców. W przypadku braku towaru objętego zamówieniem, klient natychmiast informowany jest o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację i podejmuje decyzję (rezygnacja z brakującego towaru, dłuższy czas oczekiwania lub całkowita rezygnacja z zamówienia. Zwrot kwoty następuje na podany w mailu nr konta.
 • Klient nie może wprowadzać samodzielnie zmian w złożonym zamówieniu. Konieczny jest kontakt z działem technicznym (drugi numer telefonu na górnym pasku informacyjnym)
 • Ceny podane przy produktach są wiążące w momencie złożenia zamówienia.
 • Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 • Podstawowym dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon. Od dnia 27 marca 2019 wystawiamy również faktury VAT. Taką potrzebę należy zgłaszać w komentarzach do transakcji (wzór w górnym pasku informacyjnym) lub dzwoniąc pod drugi w kolejności numer: 730 127 125
 • "Faktura" generująca się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty jest dokumentem potwierdzający zawarcie transakcji, jednakże nie jest to faktura VAT
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania akcji promocyjnych i kończenia ich w dowolnym momencie.
 • W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia (brak towaru, inne przyczyny), firma niezwłocznie poinformuje klienta o tym fakcie, a ewentualna przedpłata zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.
 • Klient zgodnie z polskim prawem ma prawo do zwrotu towaru. - Warunkiem zwrotu jest poinformowanie firmy o chęci zwrotu (Emilem bądź za pośrednictwem telefonu) w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki - listem poleconym lub paczką, a następnie bezzwłoczne odesłanie towaru w stanie nienaruszonym (produkt nowy, nieużywany).
 • Zapłatę za towar zwracamy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki na wskazany rachunek bankowy.
 • Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
 • Warunkowo istnieje możliwość płatności za pobraniem, jeśli sprzedawca ma w danej chwili taką możliwość (ustalane indywidualnie). Koszt przesyłki w takim przypadku ulega zwiększeniu (zależne od wagi, wielkości, wartości)
 • Reklamacje należy składać pisemnie (bezpośrednio na adres Emilem, bądź za pośrednictwem telefonu).
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 • Reklamacja powinna zawierać - opis wady oraz zakres żądań.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i braku możliwości usunięcia wady, wymieniamy uszkodzony towar na pełnowartościowy lub zwracamy zapłatę.
  - Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem lub na nasz koszt.
  - Wszelkie należności regulujemy przelewem bankowym.
 • W przypadku zaginięcia towaru firma zwraca dokonaną przedpłatę. Zwrot wpłaconej kwoty poprzedza proces reklamacyjny w firmie transportowej i następuje po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi potwierdzającej fakt zaginięcia przesyłki. (Reklamację składamy my) na wniosek zamawiającego.
 • Czas rozpatrzenia reklamacji zależy od przewoźnika wykonującego usługę dostawy towaru.
 • Podstawą reklamacji nie może być różnica w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanych na naszej stronie www, co może wynikać z innych ustawień monitora klienta.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem i sklepem odyniec.net.pl reprezentowanym przez firmę ODYN Tymon Brzozowski
 • Umowa sprzedaży towaru zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych", zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych Klientów. Zgodnie z zapisami ustawy Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub usunięcia z naszej bazy danych. Dane osobowe nigdy nie są udostępniane żadnym osobom lub podmiotom trzecim i służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w naszym sklepie. 
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • *NIE DOTYCZY WYKRYWACZY METALI - REALIZACJA OD 5 DO 7 DNI ROBOCZYCH, W CZASIE ŚWIĄTECZNYM CZAS TEN MOŻE SIĘ WYDŁUŻYĆ ZE WZGLĘDU NA ZAMKNIĘCIE MAGAZYNU PRODUCENTA

 • W przypadku zakupu towaru przez internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, masz prawo do ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni. od otrzymania towar
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.